R.K. Basisschool De Buut

TROTS

Wij richten ons onderwijs in vanuit onze TROTS-visie, waarbij elke letter voor een kernwoord staat. Deze kernwoorden zijn trots, respect, ontwikkeling, toekomstgericht en samen. Dagelijks zijn wij met ons onderwijs bezig om inhoud te geven aan deze kernwoorden, zodat de leerlingen na acht jaar met een trots gevoel kunnen terugkijken naar hun basisschoolperiode. Hierbij leren we de kinderen om niet alleen bezig te zijn met alles wat ze (nog) niet kunnen, maar vooral ook stil te staan bij hun talenten en de doelen die ze al behaald hebben.

TROTS-map

Om de kinderen te leren stil te staan bij behaalde doelen en bij hun talenten, hebben alle leerlingen een TROTS-map. Hierin verzamelen zij werkjes waar ze trots op zijn, waardoor leerlingen ook leren te reflecteren op hun eigen werk. Ouders krijgen drie keer per jaar de mogelijkheid om in de klas met hun kind in gesprek te gaan over deze map.
 

Pedagogisch klimaat

Het is belangrijk dat er duidelijke omgangsregels zijn. Wij als volwassenen moeten het goede voorbeeld geven. Dit laten wij als team onderling zien en ook door de wijze waarop wij samenwerken met de ouders. Met de kinderen zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en wat niet mag binnen de school en binnen de klas. Deze duidelijkheid geeft de leerlingen een veilig gevoel. Ze weten waar ze aan toe zijn! We voeren verder een actief beleid als het gaat om pestgedrag. Alle teamleden zijn geschoold en gecertificeerd om de zogenaamde Kanjertraining te geven. Dit is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het staat in alle groepen wekelijks op het rooster en zo wordt voortdurend gewerkt aan een goede sfeer, goede omgangsvormen, normen en waarden. Dit sluit ook naadloos aan op Trefwoord, onze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs.